հայերեն

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Ձեր մայրենի լեզվով և/կամ այլ ընդունելի ձևաչափերով, օր. մեծ չափի տպագրությամբ կամ բրալյան գրով առավել տեղեկատվության համար զանգահարեք Health Care Options 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077) հեռախոսահամարով:

Ի՞նչ է Coordinated Care Initiative-ը:

Նահանգային Medi-Cal և դաշնային Medicare ծրագրերը միացել են մեկ ընդհանուր խմբում՝ կազմելու Ձեր բուժական խնամքն ապահովող նոր եղանակներ: Ծրագիրը կոչվում է Coordinated Care Initiative կամ կրճատ՝ CCI: Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել միաժամանակ Medicare և Medi-Cal ծրագրերից օգտվող բազմաթիվ կալիֆորնիացիների, ինչպես նաև միայն Medi-Cal ծրագրից օգտվող բազմաթիվ մարդկանց տրամադրվող բուժական խնամքը: CCI-ը նպատակ ունի առավելագույնս աջակցելու Ձեզ, Ձեր բուժող բժշկին և այլ բուժհաստատություններին:

CCI-ը բաղկացած է երկու մասից.

      • Cal MediConnect-ի կհամախմբի Medicare և Medi-Cal ծրագրերի առավելությունները մեկ ընդհանուր բժշկական ծրագրում: Այդ ծրագիրը կընձեռի նաև բուժհաստատություններ հասնելու լրացուցիչ հնարավորություն և տեսողության հետ կապված նպաստներ: Cal MediConnect-ի բժիշկները և այլ հաստատված բուժհիմնարկները կաշխատեն համատեղ Ձեզ անհրաժեշտ բուժման և բժիշկների հասանելիությունը Ձեր տանը և համայնքում ապահովելու համար՝ հիվանդանոց հաճախակի այցելելու կամ ծերանոցներ տեղափոխվելու փոխարեն:
      • Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports (MLTSS) ծրագիրը հանդիսանում է CCI-ի երկրորդ մասը, որի դեպքում Medi-Cal-ի առավելություններից օգտվելու համար պետք է գրանցվել Medi-Cal-ի որևէ պլանին: Սա պարտադիր է այն մարդկանց համար, ովքեր օգտվում են միայն Medi-Cal-ից, կամ միաժամանակ Medicare-ից և Medi-Cal-ից և չեն նախընտրում միանալ Cal MediConnect-ին: Այդ առավելությունները հանդիսանում են long-term services and supports (LTSS) և այնպիսի ծառայություններ, որոնց վճարման համար Medi-Cal-ը համագործակցում է Medicare-ի հետ: Ձեր Medicare ծրագրի պայմանները չեն փոխվի, եթե միանաք Medi-Cal ծրագրին:

Անկախ այ բանից, մարդն ընտրում է Cal MediConnect (համատեղում է Medicare և Medi-Cal ծրագրերը), թե միայն MLTSS (պահպանում է միևնույն Medicare և ընտրում է Medi-Cal ծրագիր), բոլորը պետք է գրանցվեն այս ծրագրերից որևէ մեկին՝ Medi-Cal-ի առավելություններից օգտվելու համար:

Արդյո՞ք գործում է CCI-ը Ձեզ համար:
Կա՞ն մարդիկ, ովքեր չեն կարող միանալ Cal MediConnect ծրագրին:
Ո՞ր տարբերակները կարող եք ընտրել, եթե օգտվում եք Medicare-ից և Medi-Cal-ից:
Որո՞նք են Ձեր ընտրությունները, եթե օգտվում եք միայն Medi-Cal ծրագրից կամ չեք համապատասխանում Cal MediConnect ծրագրին, սակայն ունեք Medi-Cal:
Ի՞նչպես վարվել, եթե Դուք համապատասխանում եք Cal MediConnect-ին, սակայն չեք ցանկանում ընդգրկվել:
Ի՞նչ անել, եթե միացել եք Cal MediConnectին և փոխել եք Ձեր միտքը:
Կարո՞ղ եք շարունակել օգտվել Ձեր բուժհաստատությունից:
Ի՞նչ անել, եթե իմ բուժհաստատությունները չեն համագործակցում Cal MediConnect-ի հետ, սակայն ես ցանկանում եմ միանալ Cal MediConnect-ին:
Ի՞նչ այլ տեղեկատվություն պետք է հաշվի առնել:


Ինչ է պետք իմանալ այդ մասին Cal MediConnect
Ի՞նչպես կարող է Cal MediConnect ծրագիրն օգնել ինձ Լոս Անջելեսի համայնքում:
Ու՞մ զանգահարել Լոս Անջելեսի համայնքում օգնություն կամ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար