فارسی

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان خودتان و/یا دسترسی به سایر فرمت ها مانند چاپ با فونت بزرگ یا بریل، از طریق شماره 7272-580-844-1 (یا TTY به شماره 7077-430-800-1) با گزینه های مراقبت از سلامت (Health Care Options) تماس بگیرید.

خدمات درمانی هماهنگ (Coordinated Care Initiative) به چه معنی است؟


برنامه ایالتی پزشکی (Medi-Cal) و برنامه “خدمات مراقبت پزشکی” (“Medicare”) فدرال به یکدیگر پیوسته اند تا روش های جدیدی برای دریافت خدمات مراقبت از سلامت به شما ارائه کنند. به این برنامه “خدمات درمانی هماهنگ” (Coordinated Care Initiative) یا CCI گفته می شود. هدف این برنامه بهبود خدمات مراقبت از سلامت برای بسیاری از ساکنان کالیفرنیا است، کسانی که “خدمات مراقبت پزشکی” و هم “طرح پزشکی” دارند و بسیاری از افرادی که فقط “طرح پزشکی” دارند. هدف CCI پشتیبانی هرچه بیشتر از شما، پزشکانتان و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبتی است.

CCI دارای دو بخش است:

  • طرح اتصال پزشکی (Cal MediConnect) که مزایای “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” شما را در یک طرح سلامت واحد با یکدیگر ترکیب می کند. این طرح همچنین امکان جابجایی بهتر به مراکز ارائه کننده خدمات پزشکی و چشم پزشکی را ارائه می کند. پزشکان “طرح اتصال پزشکی” و سایر ارائه دهندگان تأیید شده با یکدیگر همکاری می کنند تا خدمات و کمک های پزشکی و مراقبتی مورد نیازتان را به شما ارائه کنند و شما به جای اینکه به بیمارستان بروید یا به مراکز پرستاری مراجعه کنید در منزل یا انجمن خودتان حضور خواهید داشت.
  • خدمات و پشتیبانی مدیریت شده و طولانی مدت “طرح پزشکی” (Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports (MLTSS)) بخش دوم CCI است و بر اساس آن لازم است که افراد برای برخورداری از مزایای “طرح پزشکی” به “طرح پزشکی” ملحق شوند. این بخش شامل افرادی است که فقط “طرح پزشکی” دارند و افرادی که “طرح پزشکی” و “خدمات مراقبت پزشکی” دارند اما تصمیم گرفته اند که به “طرح اتصال پزشکی” ملحق نشوند. این مزایا خدمات و پشتیبانی طولانی مدت ((long-term services and supports (LTSS) و خدماتی است که “طرح پزشکی” در همکاری با “خدمات مراقبت پزشکی” ارائه کرده و هزینه آنها را دریافت می کند. در صورت ملحق شدن به “طرح پزشکی” از طرف “خدمات مراقبت پزشکی” هزینه ای از شما کسر نخواهد شد.


اینکه فردی “طرح اتصال پزشکی” (ترکیبی از “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی”) یا فقط MLTSS (“خدمات مراقبت پزشکی” را بدون تغییر حفظ کند و یک “طرح پزشکی” انتخاب کند) را انتخاب کند، در نهایت همگی باید به یکی از این طرح ها ملحق شوید تا از مزایای “طرح پزشکی” برخوردار شوید.


CCI در مورد شما نیز اعمال می شود؟
آیا افرادی هستند که نتوانند به طرح اتصال پزشکی ملحق شوند؟
اگر خدمات مراقبت پزشکی و طرح پزشکی دارید چه انتخاب هایی می توانید انجام دهید؟
اگر فقط طرح پزشکی دارید یا اینکه واجد شرایط طرح اتصال پزشکی نیستید اما طرح پزشکی دارید، چه انتخاب هایی خواهید داشت؟
اگر واجد شرایط طرح اتصال پزشکی باشید اما نخواهید ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟
اگر به طرح اتصال پزشکی ملحق شدید و نظرتان تغییر کرد چطور؟
آیا می توانید ارائه دهندگانتان خدمات پزشكی خود را حفظ کنید؟
اگر ارائه دهندگان با “طرح اتصال پزشکی” کار نمی کنند اما شما همچنان می خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟
چه اطلاعاتی را باید در نظر بگیرید؟
از کجا می توانید راهنمایی یا کمک بیشتری دریافت کنید؟
آنچه که لازم است درباره Cal MediConnect بدانید
هم Medicare هم Cal-Medi دارید؟