Hmoob

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Xav tau cov ntaub ntawv sau ua koj hom lus thiab/lossis lwm yam qauv ntawv xws li muab cov ntawv luam tawm kom loj lossis Cov Ntawv Rau Cov Neeg Dig Muag Xuas, thov hu rau Tus Xovtooj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Kev Saib Xyuas Thaum Xub Thawj yog li cas?

Lub xeev qhov kev pab ntawm Medi-Cal thiab tsoom fwv qhov kev pab ntawm Medicare tau sib koom tes tsim cov kev saib xyuas tshiab kom koj tau txais kev saib xyuas kev noj qab haus huv. Qhov kev pab no hu ua Kev Saib Xyuas Thaum Xub Thawj, lossis CCI sau luv luv. Lub homphiaj yog tsim kho kev noj qab haus huv rau cov neeg nyob hauv California uas muaj ob yam kev saib xyuas los ntawm Medicare thiab Medi-Cal, thiab ntau tus neeg uas tsuas muaj Medi-Cal xwb. Qhov kev pab CCI npaj txhawb nqa rau koj ntxiv, koj cov kws khomob thiab lwm tus neeg saib xyuas mob nkeeg.

Qhov kev pab CCI muaj ob feem:

      • Cal MediConnect yuav muab koj cov kev pab ntawm Medicare thiab Medi-Cal los mus tso nrog uake rau hauv ib hom kev npaj saib xyuas kev noj qab haus huv. Hom kev npaj no kuj muab kev pab txog kev thauj mus los thaum mus kuaj mob thiab kuaj qhov muag. Cov kws kho mob ntawm Cal MediConnect thiab lwm tus kws khomob uas raug tso cai yuav ua haujlwm nrog koj kom koj tau txais kev pab khomob thiab tau txais kev saib xyuas rau tom tsev thiab hauv lub zos, hloov rau qhov mus kuaj tom tsev khomob lossis cov kws tu neeg mob tuaj saib xyuas tom tsev.
      • Medi-Cal Qhov Kev Saib Xyuas thiab Kev Pab Txhawb Mus Ntev (MLTSS) yog feem thib ob ntawm qhov kev pab CCI thiab xav kom cov neeg koom nrog rau hom kev npaj Medi-Cal rau lawv cov kev pab ntawm Medi-Cal. Qhov no suav txog cov neeg uas tsuas muaj Medi-Cal xwb thiab cov neeg muaj ob yam kev pab ntawm Medi-Cal thiab Medicare uas xaiv tsis koom nrog Cal MediConnect. Cov kev pab no yog cov kev saib xyuas thiab kev pab txhawb mus ntev (LTSS) thiab cov kev saib xyuas uas Medi-Cal sib koom nrog Medicare pab them nqi. Koj li Medicare yuav tsis hloov yog koj koom nrog ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal.

Tseem tias ib tug neeg twg yuav xaiv Cal MediConnect (sib koom nrog Medicare thiab Medi-Cal) lossis tsuas yog MLTSS xwb (tseem xaiv Medicare li qhov qub thiab xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal), txhua tus neeg yuav tsum koom nrog ib hom kev npaj ntawm cov kev npaj no thiaj li tau txais cov kev pab ntawm Medi-Cal.

Qhov kev pab CCI puas cuam tshuam rau koj?
Puas muaj cov neeg uas tsis tuaj yeem koom nrog Cal MediConnect?
Koj hom kev xaiv yog dab tsi yog koj twb muaj Medicare thiab Medi-Cal lawm?
Koj hom kev xaiv yog dabtsi yog koj tsuas muaj Medi-Cal xwb lossis koj tsis muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj muaj Medi-Cal lawm?
Yog koj muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj tsis xav mus koom yuav zoo licas?
Yog koj koom nrog Cal MediConnect thiab koj ho hloov siab yuav zoo licas?
Koj puas tuaj yeem tau txais kev saib xyuas ntawm koj cov kws khomob li qhov qub?
Yog koj cov kws khomob tsis ua haujlwm nrog koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect, tabsis koj tseem xav koom nrog Cal MediConnect mus ntxiv yuav zoo licas?
Lwm cov ntaub ntawv uas koj yuav tau saib xyuas txog yog dabtsi?
Koj tuaj yeem tau txais kev pab thiab yuav paub ntau ntxiv txog tej no rau ntawm qhov chaw twg?

Yam Koj Yuav Tsum Tau Paub Txog Cal MediConnect Yog Dab Tsi