ភាសាខ្មែរ

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក និង/ឬជាទម្រង់ងាយស្រួលផ្សេងទៀតដូចជាអក្សរបោះពុម្ពធំៗ ឬអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក (Braille) សូមហៅទូរស័ព្ទ ទៅផ្នែកជម្រើសការថែទាំសុខភាព តាមលេខ 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077)។

តើអ្វីជាការផ្ដួចផ្ដើមនៃការថែទាំដែលមានការសម្របសម្រួល?

    កម្មវិធី Medi-Cal របស់រដ្ឋ និងកម្មវិធី Medicare របស់សហព័ន្ធបានចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតវិធីថ្មីៗសម្រាប់អ្នកដើម្បីទទួលការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ កម្មវិធីនេះហៅថា ការផ្ដួចផ្ដើមនៃការថែទាំដែលមានការសម្របសម្រួល ឬហៅកាត់ថា CCI ។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីកែលម្អការថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាច្រើនដែលមានទាំង Medicare និង Medi-Cal ព្រមទាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលមានតែ Medi-Cal ប៉ុណ្ណោះ។ CCI មានបំណងផ្ដល់នូវការគាំទ្របន្ថែមជូនអ្នក វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក និងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត។

    CCI មានពីរផ្នែកគឺ៖

    • Cal MediConnect នឹងគួបផ្សំអត្ថប្រយោជន៍ Medicare និង Medi-Cal របស់អ្នកជាមួយគ្នា ទៅជាគម្រោងសុខភាពតែមួយ។ គម្រោងនេះក៏នឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវការធ្វើដំណើរបន្ថែមទៅកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខភាព និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ភ្នែកផងដែរ។ វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកផ្ដល់សេវាដែលទទួលការយល់ព្រមផ្សេងទៀតរបស់ Cal MediConnect នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយឲ្យអ្នកទទួលជំនួយសុខភាព និងអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដែលអ្នកត្រូវការឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះ និងសហគមន៍របស់អ្នក ជំនួសឲ្យការទៅមន្ទីរពេទ្យញឹកញាប់ ឬធ្វើដំណើរទៅកន្លែងថែរក្សាមនុស្សចាស់។
    • សេវាកម្ម រយៈពេលវែងនៃប្រព័ន្ធ Medi-Cal និងការគាំទ្រឬ (MLTSS) គឺជាផ្នែកទីពីរនៃ CCI ហើយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងផែនការ Medi-Cal ដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់ពួកគេ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលមានតែ Medi-Cal ប៉ុណ្ណោះ និងអ្នកដែលមានទាំង Medi-Cal និង Medicare ហើយមិនជ្រើសរើសចូលរួមក្នុង Cal MediConnect។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះគឺជាសេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS) និងជាសេវាកម្មដែល Medi-Cal ធ្វើការជាមួយ Medicare ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ការព្យាបាល។ Medicare របស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយ ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងផែនការ Medi-Cal ។

    ទោះជានរណាម្នាក់ជ្រើសរើស Cal MediConnect (Medicare និង Medi-Cal រួមគ្នា) ឬ MLTSS ក៏ដោយ (រក្សា Medicare នៅដដែល ហើយរើសផែនការ Medi-Cal មួយ) ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមក្នុងផែនការណាមួយក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនេះ ដើម្បីរក្សាការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal។


តើ CCI នឹងមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកទេ?
តើមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចចូលរួមក្នុង Cal MediConnect ដែរឬទេ?
តើអ្វីជាជម្រើសរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមាន Medicare និង Medi-Cal?
ចុះប្រសិនបើអ្នកទទួលសិទ្ធិសម្រាប់ Cal MediConnect ប៉ុន្តែមិនចង់ចូលរួម?
ចុះបើអ្នកចូលរួមក្នុង MediConnect ហើយចង់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នក?
តើអ្នកអាចរក្សាទុកអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកបានទេ?
ចុះប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នកមិនធ្វើការជាមួយផែនការ Cal MediConnect របស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ចូលរួមក្នុង Cal MediConnect ដដែល?
តើព័ត៌មានអ្វីទៀតដែលអ្នកគួរពិចារណា?
តើអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែម ឬទទួលជំនួយពីកន្លែងណា?
អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង អំពីគម្រោង Cal MediConnect