Tagalog

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Impormasyon Tungkol sa Coordinated Care Initiative para sa mga Benepisyaryo

Para sa karagdagang impormasyon sa iyong sariling wika at/o iba pang mga naa-access na format tulad ng malalaking print o Braille, tumawag sa Health Care Options sa 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Ano ang Coordinated Care Initiative?

Nagsanib ang programang Medi-Cal ng estado at ang federal na programang Medicare upang makalikha ng mga bagong paraan para matanggap mo ang iyong pangangalagang pangkalusugan. Tinatawag na Coordinated Care Initiative ang programa, o CCI para maikli. Ang layunin ay upang mapabuti ang pangangalagang pangkalusugan para sa maraming taga-California na parehong may Medicare at Medi-Cal, at para sa marami na may Medi-Cal lamang. Nilalayon ng CCI na mabigyan ka ng karagdagang suporta, ang iyong mga doktor at iba pang mga tagapag-alaga.

May dalawang bahagi ang CCI:

  • Pagsasamahin ng Cal MediConnect ang iyong mga benepisyo sa Medicare at Medi-Cal sa isang planong pangkalusugan. Ang planong ito ay magbibigay din sa iyo ng karagdagang transportasyon sa mga serbisyong medikal at mga benepisyo sa paningin. Magtutulungan ang mga doktor ng Cal MediConnect at iba pang mga naaprubahang provider upang maibigay sa iyo ang medikal na tulong at mga tagapag-alaga na kailangan mo upang manatili sa iyong tahanan at komunidad, sa halip na madalas na pagbisita sa ospital o paglipat sa isang nursing home.
  • Ang Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports (MLTSS) ang ikalawang bahagi ng CCI at hinihingi sa mga tao na sumali sa isang plano ng Medi-Cal para sa kanilang mga benepisyo sa Medi-Cal. Kasama rito ang mga taong may Medi-Cal lamang at ang mga tao na parehong may Medi-Cal at Medicare na piniling hindi na sumali sa Cal MediConnect. Ang mga benepisyong yaon ay mga pangmatagalang serbisyo at suporta o long-term services and supports (LTSS) at mga serbisyong pinagtutulungan ng Medi-Cal at Medicare upang mabayaran. Ang iyong Medicare ay hindi magbabago kung sasali ka sa isang plano ng Medi-Cal.

Piliin man ng sinuman ang Cal MediConnect (pinagsasama ang Medicare at Medi-Cal) o tanging ang MLTSS (pinananatiling pareho ang Medicare at pumipili ng isang plano ng Medi-Cal), dapat sumali ang lahat sa alinman sa isa sa mga planong ito upang patuloy na makatanggap ng mga benepisyo sa Medi-Cal.

Madalas na Mga Tanong Tungkol sa Coordinated Care Initiative

 

Makakaapekto ba sa iyo ang CCI?
May mga tao bang hindi maaaring sumali sa Cal MediConnect?
Anu-ano ang iyong mga pagpipilian kung mayroon kang Medicare at Medi-Cal?
Anu-ano ang iyong mga pagpipilian kung mayroon ka lang Medi-Cal o hindi kuwalipikado sa Cal MediConnect nguni't may Medi-Cal?
Paano kung karapat-dapat ka para sa Cal MediConnect pero mong ayaw sumali?
Paano kung sasali ka sa Cal MediConnect at magbabago ang iyong isip?
Mapapanatili mo ba ang iyong mga provider?
Paano kung ang iyong mga provider ay hindi puwede sa iyong plano ng Cal MediConnect, ngunit gusto mo pa ring sumali sa Cal MediConnect?
Ano'ng iba pang impormasyon ang dapat mong isaalang-alang?
Saan mo malalaman ang iba pa o makakakuha ng tulong?

Ang Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Cal MediConnect

Los Angeles

Paano makatutulong sa akin ang plano ng Cal MediConnect sa Los Angeles County?
Sino ang Tatawagan para sa Tulong o Higit na Impormasyon Sa Los Angeles County

San Diego

Paano makatutulong sa akin ang plano ng Cal MediConnect sa San Diego County?
Sino ang Tatawagan para sa Tulong o Higit na Impormasyon Sa San Diego County

Santa Clara

I-update ang iyong impormasyon