Tiếng Việt

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Thông tin về Sáng Kiến Phối Hợp Chăm Sóc cho đối tượng hưởng lợi

Để biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị và/hoặc các định dạng có thể truy cập khác như bản in khổ lớn hoặc Braille, vui lòng gọi cho Tùy Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Options) theo số 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Sáng Kiến Chăm Sóc Phối Hợp (Coordinated Care Initiative) là gì?

Chương trình Medi-Cal của tiểu bang và chương trình Medicare của liên bang đã được kết hợp với nhau để tạo những cách thức mới giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình này được gọi là Sáng Kiến Chăm Sóc Phối Hợp (Coordinated Care Initiative), hay viết tắt là CCI. Mục tiêu là nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều cư dân của California, những người tham gia cả Medicare và Medi-Cal và cho nhiều người chỉ tham gia Medi-Cal. CCI nhằm tăng cường hỗ trợ cho quý vị, bác sĩ và những người chăm sóc khác của quý vị.

CCI có hai phần:

  • Cal MediConnect sẽ kết hợp các phúc lợi của Medicare và Medi-Cal với nhau thành một chương trình sức khỏe. Chương trình này cũng sẽ cung cấp cho quý vị sự đưa đón tăng cường tới các dịch vụ y tế và các phúc lợi về nhãn khoa. Các bác sĩ và những nhà cung cấp được phê duyệt khác của Cal MediConnect sẽ làm việc cùng nhau để mang đến cho quý vị sự trợ giúp y tế và những người chăm sóc mà quý vị cần có ở ngay trong gia đình và cộng đồng của quý vị, thay vì phải thường xuyên thăm khám tại bệnh viện hoặc đi đến viện dưỡng lão.
  • Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Medi-Cal Dài Hạn Có Quản Lý (Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports, MLTSS) là phần thứ hai của CCI và yêu cầu mọi người tham gia chương trình Medi-Cal để nhận được các phúc lợi Medi-Cal của mình. Phần này chỉ bao gồm những người tham gia Medi-Cal và những người tham gia cả Medi-Cal và Medicare đã chọn không tham gia Cal MediConnect. Những phúc lợi đó là các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (long-term services and supports, LTSS) và các dịch vụ mà Medi-Cal làm việc với Medicare để thanh toán. Medicare của quý vị sẽ không thay đổi nếu quý vị tham gia chương trình Medi-Cal.

Dù một người chọn Cal MediConnect (kết hợp Medicare và Medi-Cal) hay chỉ MLTSS (duy trì chương trình Medicare và chọn một chương trình Medi-Cal) thì mọi người đều phải tham gia một trong các chương trình này để tiếp tục nhận phúc lợi Medi-Cal.

Câu hỏi thường gặp về Sáng Kiến Phối Hợp Chăm Sóc

CCI sẽ ảnh hưởng đến quý vị không?
Có ai không thể tham gia Cal MediConnect không?
Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị tham gia Medicare và Medi-Cal?
Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị chỉ có Medi-Cal hoặc không hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng có Medi-Cal?
Nếu quý vị hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng không muốn tham gia thì sao?
Nếu quý vị tham gia Cal MediConnect và thay đổi ý định thì sao?
Quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp của mình không?
Nếu các nhà cung cấp của quý vị không làm việc với chương trình Cal MediConnect, nhưng quý vị vẫn muốn tham gia Cal MediConnect thì sao?
Quý vị có thể tìm hiểu thêm hoặc nhận trợ giúp ở đâu?
Những Điều Quy Vị Cần Biết Về Cal MediConnect
Hãy cập nhật thông tin của quý vị
Thông tin