فارسی

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان خودتان و/یا دسترسی به سایر فرمت ها مانند چاپ با فونت بزرگ یا بریل، از طریق شماره 7272-580-844-1 (یا TTY به شماره 7077-430-800-1) با گزینه های مراقبت از سلامت (Health Care Options) تماس بگیرید.

خدمات درمانی هماهنگ (Coordinated Care Initiative) به چه معنی است؟


برنامه ایالتی پزشکی (Medi-Cal) و برنامه “خدمات مراقبت پزشکی” (“Medicare”) فدرال به یکدیگر پیوسته اند تا روش های جدیدی برای دریافت خدمات مراقبت از سلامت به شما ارائه کنند. به این برنامه “خدمات درمانی هماهنگ” (Coordinated Care Initiative) یا CCI گفته می شود. هدف این برنامه بهبود خدمات مراقبت از سلامت برای بسیاری از ساکنان کالیفرنیا است، کسانی که “خدمات مراقبت پزشکی” و هم “طرح پزشکی” دارند و بسیاری از افرادی که فقط “طرح پزشکی” دارند. هدف CCI پشتیبانی هرچه بیشتر از شما، پزشکانتان و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبتی است.

CCI دارای دو بخش است:

 • طرح اتصال پزشکی (Cal MediConnect) که مزایای “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” شما را در یک طرح سلامت واحد با یکدیگر ترکیب می کند. این طرح همچنین امکان جابجایی بهتر به مراکز ارائه کننده خدمات پزشکی و چشم پزشکی را ارائه می کند. پزشکان “طرح اتصال پزشکی” و سایر ارائه دهندگان تأیید شده با یکدیگر همکاری می کنند تا خدمات و کمک های پزشکی و مراقبتی مورد نیازتان را به شما ارائه کنند و شما به جای اینکه به بیمارستان بروید یا به مراکز پرستاری مراجعه کنید در منزل یا انجمن خودتان حضور خواهید داشت.
 • خدمات و پشتیبانی مدیریت شده و طولانی مدت “طرح پزشکی” (Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports (MLTSS)) بخش دوم CCI است و بر اساس آن لازم است که افراد برای برخورداری از مزایای “طرح پزشکی” به “طرح پزشکی” ملحق شوند. این بخش شامل افرادی است که فقط “طرح پزشکی” دارند و افرادی که “طرح پزشکی” و “خدمات مراقبت پزشکی” دارند اما تصمیم گرفته اند که به “طرح اتصال پزشکی” ملحق نشوند. این مزایا خدمات و پشتیبانی طولانی مدت ((long-term services and supports (LTSS) و خدماتی است که “طرح پزشکی” در همکاری با “خدمات مراقبت پزشکی” ارائه کرده و هزینه آنها را دریافت می کند. در صورت ملحق شدن به “طرح پزشکی” از طرف “خدمات مراقبت پزشکی” هزینه ای از شما کسر نخواهد شد.


اینکه فردی “طرح اتصال پزشکی” (ترکیبی از “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی”) یا فقط MLTSS (“خدمات مراقبت پزشکی” را بدون تغییر حفظ کند و یک “طرح پزشکی” انتخاب کند) را انتخاب کند، در نهایت همگی باید به یکی از این طرح ها ملحق شوید تا از مزایای “طرح پزشکی” برخوردار شوید.


CCI در مورد شما نیز اعمال می شود؟

CCI در مورد شما نیز اعمال می شود؟

CCI فقط بر افرادی تأثیر می گذارد که در این هفت كانتی زندگی می کنند:

سن دیه گو
لوس آنجلس
سن ماتئو
اورنج
سانتا کلارا
ریورساید
سن برناردینو

   • طرح اتصال پزشک : اکثر افراد در هفت ایالت CCI که دارای “خدمات مراقبت پزشکی” کامل هستند (بخش A و B) و از مزایای “طرح پزشکی” نیز بهره مند هستند می توانند به طرح سلامت “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوند.
   • MLTSS: اکثر افرادی که در یکی از هفت ایالت CCI زندگی می کنند و از خدمات و پشتیبانی طولانی مدت “طرح پزشکی” (LTSS) برخوردار هستند باید به “طرح پزشکی” ملحق شوند تا بتوانند آن مزایای را نیز دریافت کنند. خدمات LTSS شامل برنامه خدمات رسانی چندمنظوره برای افراد مسن (Multipurpose Senior Services Program (MSSP))، خدمات بزرگسالان مبتنی بر انجمن (Community-Based Adult Services (CBAS)، خدمات پشتیبانی درون منزل (In-Home Supportive Services (IHSS)) و مراکز نگهداری طولانی مدت است.
   • PACE: اگر سنتان 55 سال یا بیشتر است، برای زندگی در خانه تان به کمک بیشتری نیاز دارید و در مناطقی با کدهای پستی خاصی زندگی می کنید، ممکن است بتوانید برای بهره مندی از مزایای “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” به طرح PACE ملحق شوید.
آیا افرادی هستند که نتوانند به طرح اتصال پزشکی ملحق شوند؟

آیا افرادی هستند که نتوانند به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوند؟

بله، بعضی از افراد نمی توانند به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوند. در شرایط زیر نمی توانید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید:

 • اگر سنتان کمتر از 21 سال باشد.
 • اگر ناتوانی در زمینه رشدی دارید.
 • اگر در مراکز محلی یا مراکز گسترش ایالتی یا از طریق برنامه حذفی DDS یا ICF/DD خدمات دریافت می کنید.
 • اگر سهمتان از هزینه های “طرح پزشکی” پرداخت نمی کنید.
 • اگر نارسایی دائمی کلیوی (End-Stage Renal Disease (ESRD)) دارید، بجز در ایالت های اورنج و سن ماتئو.
 • اگر به صورت جزئی از مزایای “خدمات مراقبت پزشکی” یا دیگر پوشش ها بهره مند هستید، مانند بازنشستگی، خدمات نظامی یا پوشش های خصوصی برخوردار هستید.
 • اگر در مرکز نظامی زندگی می کنید.
 • اگر از طریق هرکدام از برنامه های حذفی زیر خدمات دریافت می کنید: مراکز پرستاری/بیمارستان های مخصوص بیماری های حاد، کمک در زمینه زندگی، اقدامات انجام شده در منزل یا خدمات مبتنی بر منزل و انجمن.
 • اگر در طرح PACE یا انجمن مراقبت از بیماران مبتلا به ایدز (AIDS Health Care Foundation) ثبت نام کرده اید.
 • اگر در بعضی از مناطق روستایی خاص در لس آنجلس، ریورساید و سن برناردینو زندگی می کنید.
اگر خدمات مراقبت پزشکی و طرح پزشکی دارید چه انتخاب هایی می توانید انجام دهید؟

اگر “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” دارید چه انتخاب هایی می توانید انجام دهید؟

1. اولین انتخابتان این است که به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید.

 • مزایای فعلی “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” را در یک طرح دریافت خواهید کرد.
 • در قرار ملاقات ها فقط یک کارت را نشان می دهید و در صورت نیاز به راهنمایی و کمک در زمینه خدمات مراقبت از سلامت فقط با یک شماره تماس می گیرید تا سؤال های تان را مطرح کنید.
 • مزایای مربوط به بینایی و حمل و نقل بیشتری را دریافت خواهید کرد که توسط “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” ارائه نمی شوند.
 • شما می توانید با یک مسئول هماهنگی در زمینه خدمات مراقبت همکاری داشته باشید که در رابطه با جلسه های ویزیت و نسخه ها به شما کمک می کند و خدمات مراقبت و سلامت مورد نیاز را در اختیارتان قرار می دهد.
 • پزشکان “طرح اتصال پزشکی” و سایر ارائه دهندگان تأیید شده با یکدیگر همکاری می کنند تا مراقبت مورد نیاز شما را ارائه کنند.
 • اگر پزشکتان بخشی از این طرح نیست ممکن است بتوانید یک پزشک جدید انتخاب کنید.
 • سایر ارائه دهندگان مانند خدمات مرتبط با “طرح پزشکی” از جمله خدمات پشتیبانی درون منزل (In-Home Supportive Services (IHSS))، برنامه خدمات رسانی چندمنظوره برای افراد مسن (Multipurpose Senior Services Program (MSSP))، خدمات بزرگسالان مبتنی بر انجمن (Community-Based Adult Services (CBAS)) و خدمات مراقبت پرستاری در منزل تغییری نمی کنند.

2. انتخاب دوم شما این است که “خدمات مراقبت پزشکی” را به همین صورت حفظ کنید و فقط در “طرح پزشکی” ثبت نام کنید.

 • این انتخاب به شما اجازه می دهد هزینه خدمات “خدمات مراقبت پزشکی” یا طرح مزایای “خدمات مراقبت پزشکی” را بدون تغییر حفظ کنید و برای دسترسی به مزایای “طرح پزشکی” در “طرح پزشکی” ثبت نام کنید.
 • اگر در حال حاضر “خدمات مراقبت پزشکی” را حفظ کنید باید یک “طرح پزشکی” انتخاب کنید تا بتوانید همچنان مزایای “طرح پزشکی” را دریافت کنید. این مورد توسط دولت ایالتی الزامی است.

3. انتخاب سوم این است که به جای “اتصال پزشکی” (MediConnect) یا MLTSS در “طرح جامع مراقبت از افراد سالمند” (Program of All-inclusive Care for the Elderly (PACE)) ثبت نام کنید.

 • PACE یک طرح اختیاری “خدمات مراقبت پزشکی” و “طرح پزشکی” برای افرادی است که برای هر دو برنامه واجد شرایط هستند و ممکن است به سطح مراقبت بیشتری نیاز داشته باشند.
 • واجد شرایط بودن به شرح زیر است: باید 55 ساله یا بیشتر باشید، در خانه یا انجمن زندگی کنید، به سطح مراقبت بیشتری نیاز داشته باشید و در یکی از مناطق پستی باشید که ظرفیت پذیرش PACE را داشته باشد.
 • شما فقط می توانید پزشکانی را ببینید که بخشی از شبکه PACE هستند.
 • در حالی که ما شرایط شما را برای ملحق شدن به PACE بررسی می کنیم، شما در طرح دیگری ثبت نام نخواهید شد. اما هنوز هم باید یک “طرح اتصال پزشکی” یا “طرح پزشکی” را انتخاب کنید. لازم است که ما از انتخاب شما مطلع باشیم تا در صورتی که واجد شرایط PACE نبودید آن را مد نظر قرار دهیم.
اگر فقط طرح پزشکی دارید یا اینکه واجد شرایط طرح اتصال پزشکی نیستید اما طرح پزشکی دارید، چه انتخاب هایی خواهید داشت؟

اگر فقط “طرح پزشکی” دارید یا اینکه واجد شرایط “طرح اتصال پزشکی” نیستید اما “طرح پزشکی” دارید، چه انتخاب هایی خواهید داشت؟

باید یک “طرح پزشکی” انتخاب کنید تا خدمات “طرح پزشکی” شما مانند LTSS و خدماتی که هزینه آنها توسط “طرح پزشکی” با همکاری “خدمات مراقبت پزشکی” پرداخت می شود، ارائه شوند. خدمات LTSS شامل برنامه خدمات رسانی چندمنظوره برای افراد مسن )(Multipurpose Senior Services Program (MSSP)، خدمات بزرگسالان مبتنی بر انجمن (Community-Based Adult Services (CBAS))، خدمات پشتیبانی درون منزل (In-Home Supportive Services (IHSS)) و مراکز نگهداری طولانی مدت است.

اگر واجد شرایط طرح اتصال پزشکی باشید اما نخواهید ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟

اگر واجد شرایط “طرح اتصال پزشکی” باشید اما نخواهید ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟


شما ملزم نیستید که به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید. اگر نمی خواهید ملحق شوید، نیازی نیست که تا زمان دریافت نامه ها هیچ کاری انجام دهید. سپس می توانید به دولت ایالتی اطلاع دهید که می خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید. این کار را از طریق پست کردن فرم انتخابی که از طریق نامه دریافت کرده اید انجام می دهید یا اینکه می توانید از طریق شماره 7272-580-844-1 یا TTY به شماره 7077-430-800-1 با “گزینه های مراقبت از سلامت” تماس بگیرید. لطفاً فراموش نکنید که اگر این انتخاب را انجام دهید همچنان لازم است که یک “طرح پزشکی” برای خدمات “طرح پزشکی” خودتان انتخاب کنید.

اگر به طرح اتصال پزشکی ملحق شدید و نظرتان تغییر کرد چطور؟

اگر به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شدید و نظرتان تغییر کرد چطور؟

اگر بخواهید تمام مزایای “طرح اتصال پزشکی” را دریافت کنید و بعد از ثبت نام نظرتان تغییر کرد، می توانید طرح ها را تغییر دهید یا اینکه در هر زمان ثبت نامتان را در “طرح اتصال پزشکی” لغو کنید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر طرح ها را تغییر دهید یا ثبت نامتان را لغو کنید، تا اولین روز از ماه بعد از آن هیچ موردی تغییر نمی کند.

آیا می توانید ارائه دهندگانتان خدمات پزشكی خود را حفظ کنید؟
آیا می توانید ارائه دهندگانتان خدمات پزشكی خود را حفظ کنید؟

اگر می خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید باید با ارائه دهندگان موجود در شبکه طرح ملاقات کنید. این امر به این معنی است که شما می توانید همچنان همان ارائه دهندگان قبلیتان را ببینید در صورتی که آنها بخشی از “طرح اتصال پزشکی” باشند. در غیر اینصورت لازم است که ارائه دهندگان جدیدی را انتخاب کنید که با طرح شما همکاری دارند که به آنها ارائه دهندگان “درون شبکه ای” گفته می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر ارائه دهندگانتان در شبکه “طرح اتصال پزشکی” نباشند، همیشه می توانید به دولت ایالتی اعلام کنید که نمی خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید و فقط “طرح پزشکی” برای خدمات “طرح پزشکی” شما انتخاب شود.

همچنین بعد از ملحق شدن به یک “طرح اتصال پزشکی” می توانید درخواست ادامه خدمات مراقبتی خود را داشته باشید و همچنان پزشکان قبلی را ببینید. (به قسمت زیر مراجعه کنید.)

اگر ارائه دهندگان با “طرح اتصال پزشکی” کار نمی کنند اما شما همچنان می خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟

اگر ارائه دهندگان با “طرح اتصال پزشکی” کار نمی کنند اما شما همچنان می خواهید به “طرح اتصال پزشکی” ملحق شوید چه اتفاقی می افتد؟

اگر ارائه دهندگانتان با “طرح اتصال پزشکی” شما همکاری ندارند اما شما همچنان می خواهید از مزایای “طرح اتصال پزشکی” برخوردار شوید، می توانید درخواست ادامه خدمات مراقبت از سلامتتان را داشته باشید.

ادامه دریافت خدمات مراقبی از پزشک: اگر پزشکان یا متخصصان فعلی شما در شبکه “طرح اتصال پزشکی” نیستند، در شرایط زیر همچنان می توانید به مدت 6 ماه (برای پزشکان “خدمات مراقبت پزشکی”) یا به مدت 12 ماه (برای پزشکان “طرح پزشکی”) آنها را ببینید:

   • اگر در حال حاضر با ارائه دهنده تان ارتباط دارید؛
   • اگر پزشکتان پرداخت ها را از “طرح اتصال پزشکی” دریافت می کند؛ و

   • اگر پزشکتان به دلایل کیفیت کاری از طرح کنار گذاشته نشده باشد.


مراقبت انجمن توسط مراکز پرستاری: تحت “طرح اتصال پزشکی” شما همچنان می توانید در مرکز پرستاری فعلی بمانید. طرح سلامت جدید شما باید با مرکز پرستاری همکاری داشته باشد، مگر اینکه به دلیل کیفیت کاری در شبکه طرح نباشد.


خدمات و پشتیبانی طولانی مدت (LTSS): در صورت ملحق شدن به “طرح اتصال پزشکی” یا یک “طرح پزشکی”، خدمات پشتیبانی درون منزل (IHSS)، خدمات بزرگسالان مبتنی بر انجمن (CBAS) و خدمات مربوط به برنامه خدمات رسانی چندمنظوره برای افراد مسن (MSSP) بدون تغییر خواهد بود.

سایر ارائه دهندگان: ادامه خدمات مراقبتی در مورد ارائه دهندگان تجهیزات پزشکی، وسیله های موجود یا حمل و نقل کاربرد ندارد. همچنین در مورد ارائه دهندگان خدمات فیزیوتراپی یا سلامت در منزل کاربردی ندارد.

چه اطلاعاتی را باید در نظر بگیرید؟

چه اطلاعاتی را باید در نظر بگیرید؟

دفترچه راهنمای شما شامل اطلاعاتی درباره طرح هایی است که می توانید به آنها ملحق شوید. برای اطلاع از اینکه آیا پزشک فعلیتان با خدمات اعضای “طرح اتصال پزشکی” همکاری دارید یا خیر، با شماره تلفن های مربوط به خدمات اعضا تماس بگیرید. اگر می خواهید پزشک جدیدی را پیدا کنید، طرح می تواند به شما کمک کند.


با “طرح اتصال پزشکی” تماس بگیرید و مطمئن شوید که داروهای مورد نیاز شما را تحت پوشش قرار دهد. در هنگام تماس با طرح، نام دقیق داروهای تجویزی را با خودتان داشته باشید.

از کجا می توانید راهنمایی یا کمک بیشتری دریافت کنید؟

از کجا می توانید راهنمایی یا کمک بیشتری دریافت کنید؟

برنامه مشاوره و حمایت در زمینه بیمه سلامت (Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP))می تواند در زمینه آگاهی نسبت به این تغییرات و گزینه های جدید به زبان اصلیتان به شما کمک کند. با شماره
0222-434-800-1 تماس بگیرید تا با یکی از نمایندگان HICAP صحبت کنید یا اینکه شماره تلفنی را برای HICAP محلیتان در اینجا پیدا کنید.

“گزینه های مراقبت از سلامت” می تواند به شما کمک کند تا با برنامه های “طرح اتصال پزشکی” و “طرح پزشکی” آشنا شوید و همچنین به شما کمک می کند تا به انتخاب خودتان در هر برنامه ای ثبت نام کنید. از طریق شماره 7272-580-844-1 (یا TTY به شماره 7077-430-800-1) با آنها تماس بگیرید.

برای افرادی که در “طرح اتصال پزشکی” ثبت نام کرده اند یک برنامه راهنما (Ombudsman Program) متعلق به “طرح اتصال پزشکی” وجود دارد که کمک بیشتری را در زمینه برطرف کردن مشکلات مربوط به طرح سلامت شما ارائه می کند. (قبل از تماس با ombudsmen ابتدا باید با طرحتان تماس بگیرید و مطمئن شوید که آیا می توانند به شما کمک کنند یا خیر.) از طریق شماره
3077-501-855-1 (یا TTY به شماره 7914-874-855-1) با آنها تماس بگیرید.

آنچه که لازم است درباره Cal MediConnect بدانید
هم Medicare هم Cal-Medi دارید؟