Tiếng Việt

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Thông tin về Sáng Kiến Phối Hợp Chăm Sóc cho đối tượng hưởng lợi

Để biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị và/hoặc các định dạng có thể truy cập khác như bản in khổ lớn hoặc Braille, vui lòng gọi cho Tùy Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Options) theo số 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Sáng Kiến Chăm Sóc Phối Hợp (Coordinated Care Initiative) là gì?

Chương trình Medi-Cal của tiểu bang và chương trình Medicare của liên bang đã được kết hợp với nhau để tạo những cách thức mới giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình này được gọi là Sáng Kiến Chăm Sóc Phối Hợp (Coordinated Care Initiative), hay viết tắt là CCI. Mục tiêu là nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều cư dân của California, những người tham gia cả Medicare và Medi-Cal và cho nhiều người chỉ tham gia Medi-Cal. CCI nhằm tăng cường hỗ trợ cho quý vị, bác sĩ và những người chăm sóc khác của quý vị.

CCI có hai phần:

 • Cal MediConnect sẽ kết hợp các phúc lợi của Medicare và Medi-Cal với nhau thành một chương trình sức khỏe. Chương trình này cũng sẽ cung cấp cho quý vị sự đưa đón tăng cường tới các dịch vụ y tế và các phúc lợi về nhãn khoa. Các bác sĩ và những nhà cung cấp được phê duyệt khác của Cal MediConnect sẽ làm việc cùng nhau để mang đến cho quý vị sự trợ giúp y tế và những người chăm sóc mà quý vị cần có ở ngay trong gia đình và cộng đồng của quý vị, thay vì phải thường xuyên thăm khám tại bệnh viện hoặc đi đến viện dưỡng lão.
 • Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Medi-Cal Dài Hạn Có Quản Lý (Managed Medi-Cal Long-Term Services and Supports, MLTSS) là phần thứ hai của CCI và yêu cầu mọi người tham gia chương trình Medi-Cal để nhận được các phúc lợi Medi-Cal của mình. Phần này chỉ bao gồm những người tham gia Medi-Cal và những người tham gia cả Medi-Cal và Medicare đã chọn không tham gia Cal MediConnect. Những phúc lợi đó là các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (long-term services and supports, LTSS) và các dịch vụ mà Medi-Cal làm việc với Medicare để thanh toán. Medicare của quý vị sẽ không thay đổi nếu quý vị tham gia chương trình Medi-Cal.

Dù một người chọn Cal MediConnect (kết hợp Medicare và Medi-Cal) hay chỉ MLTSS (duy trì chương trình Medicare và chọn một chương trình Medi-Cal) thì mọi người đều phải tham gia một trong các chương trình này để tiếp tục nhận phúc lợi Medi-Cal.

Câu hỏi thường gặp về Sáng Kiến Phối Hợp Chăm Sóc

CCI sẽ ảnh hưởng đến quý vị không?
CCI sẽ ảnh hưởng đến quý vị không?

CCI sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người sống ở bảy hạt sau:

Los Angeles
San Diego
Orange
San Mateo
Riverside
Santa Clara
San Bernardino
 • Cal MediConnect: Hầu hết cư dân trong bảy hạt của CCI có đầy đủ các phúc lợi Medicare (phần A và phần B) và Medi-Cal đều có thể tham gia một chương trình sức khỏe Cal MediConnect.
 • MLTSS: Hầu hết cư dân sống ở một trong bảy hạt của CCI và nhận các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn (long-term services and supports, LTSS) của Medi-Cal phải tham gia một chương trình Medi-Cal để nhận được các phúc lợi đó. Các dịch vụ LTSS bao gồm Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích dành cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), Dịch Vụ Cộng Đồng dành cho Người Trưởng Thành (Community-Based Adult Services, CBAS), Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS) và chăm sóc điều dưỡng dài hạn.
 • PACE: Nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên, cần thêm trợ giúp để sống tại nhà của quý vị và sống ở các mã bưu chính nhất định, quý vị có thể tham gia một chương trình PACE để nhận được các phúc lợi Medicare và Medi-Cal của mình.
Có ai không thể tham gia Cal MediConnect không?
Có ai không thể tham gia Cal MediConnect không?

Có, một số người không thể tham gia Cal MediConnect. Quý vị không thể tham gia Cal MediConnect nếu quý vị:

 • Dưới 21 tuổi.
 • Bị khuyết tật phát triển.
 • Nhận các dịch vụ tại Trung Tâm Khu Vực hoặc Trung Tâm Phát Triển của Tiểu Bang hoặc thông qua một sự khước từ DDS hoặc ICF/DD.
 • Không đáp ứng phần chia sẻ chi phí Medi-Cal của quý vị.
 • Mắc bệnh thận giai đoạn cuối (End-Stage Renal Disease, ESRD), ngoại trừ ở các hạt Orange và San Mateo.
 • Có các phúc lợi Medicare một phần hoặc khoản bao trả về sức khỏe khác, như lương hưu, trợ cấp cho cựu chiến binh hoặc khoản bao trả cá nhân.
 • Sống ở trung tâm chăm sóc cựu chiến binh.
 • Nhận các dịch vụ thông qua một trong các chương trình khước từ sau: Viện Dưỡng Lão/Bệnh Viện Cấp Tính, Sống Có Trợ Giúp, Phẫu Thuật Tại Nhà hoặc các Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng.
 • Đã ghi danh PACE hoặc Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe cho Bệnh Nhân AIDS (AIDS Health Care Foundation).
 • Sống ở một số mã vùng nông thôn ở các hạt Los Angeles, Riverside và San Bernardino.
[/learn_more][learn_more caption=”Khi nào CCI bắt đầu, và khi nào quý vị sẽ phải ghi danh?”]Khi nào CCI bắt đầu, và khi nào quý vị sẽ phải ghi danh?

CCI đã bắt đầu ở năm hạt (San Mateo, San Diego, Los Angeles, Riverside, và San Bernardino) vào ngày 1 Tháng Tư năm 2014. Cư dân ở những hạt này phần lớn sẽ được ghi danh theo tháng sinh cho đến giữa năm 2015 – vì vậy hãy chú ý đến một bao thư màu xanh từ tiểu bang khoảng 3 tháng trước ngày sinh nhật của quý vị. Cư dân ở các hạt Orangevà Santa Clara sẽ bắt đầu ghi danh vào năm 2015.

Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị tham gia Medicare và Medi-Cal?
Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị tham gia Medicare và Medi-Cal?

1. Lựa chọn đầu tiên của quý vị là tham gia Cal MediConnect.

 • Quý vị sẽ nhận được tất cả các phúc lợi hiện có của Medicare và Medi-Cal trong một chương trình.
 • Quý vị sẽ chỉ nhận được một thẻ để xuất trình tại cuộc hẹn khám và một số điện thoại để gọi nếu có câu hỏi, khi quý vị gặp các vấn đề và khi quý vị cần trợ giúp chăm sóc sức khỏe cho mình.
 • Quý vị sẽ nhận được thêm các phúc lợi về nhãn khoa và đưa đón mà quý vị không được cung cấp bởi Medicare và Medi-Cal.
 • Quý vị có thể làm việc với một điều phối viên chăm sóc, là người có thể giúp quý vị quản lý các cuộc hẹn khám, các toa thuốc và đảm bảo rằng quý vị nhận được sự chăm sóc và các dịch vụ mà quý vị cần.
 • Các bác sĩ của Cal MediConnect và các nhà cung cấp được phê duyệt khác của quý vị sẽ làm việc cùng nhau để mang đến sự chăm sóc mà quý vị cần.
  • Nếu bác sĩ của quý vị không tham gia chương trình, quý vị có thể phải chọn một bác sĩ mới.

  Các nhà cung cấp khác sẽ không thay đổi, như các nhà cung cấp cho các dịch vụ Medi-Cal như Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS), Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích dành cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), Dịch Vụ Cộng Đồng dành cho Người Trưởng Thành (Community-Based Adult Services, CBAS) và chăm sóc tại viện dưỡng lão.

2. Lựa chọn thứ hai của quý vị là nhằm duy trì chương trình Medicare như hiện thời VÀ chỉ ghi danh vào một chương trình Medi-Cal.

 • Lựa chọn này sẽ giúp quý vị duy trì chương trình Medicare hoặc Lợi ích Medicare theo phương thức tính phí cho mỗi dịch vụ như hiện thời và ghi danh vào một chương trình Medi-Cal để nhận được các phúc lợi Medi-Cal của quý vị.
 • Nếu quý vị duy trì chương trình Medicare như hiện thời, quý vị phải chọn một chương trình Medi-Cal để tiếp tục nhận phúc lợi Medi-Cal của mình. Việc này được yêu cầu bởi tiểu bang.

3. Lựa chọn thứ ba là ghi danh vào Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (All-inclusive Care for the Elderly, PACE) – thay vì Cal MediConnect hoặc MLTSS.

 • PACE là một chương trình Medicare và Medi-Cal tùy chọn cho những người hội đủ điều kiện cho cả hai chương trình và người có thể muốn có mức độ chăm sóc cao hơn.
 • Để hội đủ điều kiện, quý vị phải: từ 55 tuổi trở lên, sống tại nhà hoặc cộng đồng của quý vị, cần mức độ chăm sóc cao và sống trong một mã ZIP do chương trình PACE phụ trách với các cơ hội.
 • Quý vị chỉ có thể gặp các bác sĩ tham gia mạng lưới PACE.
 • Trong khi chúng tôi kiểm tra liệu quý vị có thể tham gia PACE không, quý vị sẽ không được ghi danh vào một chương trình khác. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải chọn một chương trình Cal MediConnect HOẶC một chương trình Medi-Cal. Chúng tôi cần biết lựa chọn của quý vị phòng khi quý vị không hội đủ điều kiện đối với PACE.
Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị chỉ có Medi-Cal hoặc không hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng có Medi-Cal?
Các lựa chọn của quý vị là gì nếu quý vị chỉ có Medi-Cal hoặc không hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng có Medi-Cal?

Quý vị phải chọn một chương trình Medi-Cal để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal của quý vị như LTSS và các dịch vụ mà Medi-Cal làm việc với Medicare để thanh toán. Các dịch vụ LTSS bao gồm Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích dành cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP), Dịch Vụ Cộng Đồng dành cho Người Trưởng Thành (Community-Based Adult Services, CBAS), Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS) và chăm sóc điều dưỡng dài hạn.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng không muốn tham gia thì sao?
Nếu quý vị hội đủ điều kiện đối với Cal MediConnect nhưng không muốn tham gia thì sao?

Quý vị không bắt buộc phải tham gia một chương trình Cal MediConnect. Nếu quý vị không muốn tham gia, quý vị không cần làm gì cho đến khi nhận được thư. Sau đó quý vị có thể cho tiểu bang biết rằng quý vị không muốn tham gia Cal MediConnect. Quý vị thông báo điều này qua thư, trên Mẫu Lựa Chọn của quý vị sẽ được cung cấp trong thư hoặc bằng cách gọi đến Tùy Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Options) theo số 1-844-580-7272 hoặc TTY 1-800-430-7077. Xin nhớ rằng, nếu quý vị thực hiện lựa chọn này, quý vị vẫn cần chọn một chương trình Medi-Cal cho các dịch vụ Medi-Cal của quý vị.

Nếu quý vị tham gia Cal MediConnect và thay đổi ý định thì sao?
Nếu quý vị tham gia Cal MediConnect và thay đổi ý định thì sao?

Nếu quý vị chọn thử tất cả các phúc lợi của Cal MediConnect rồi thay đổi ý định sau khi quý vị đã ghi danh, quý vị có thể chuyển đổi các chương trình hoặc hủy ghi danh Cal MediConnect bất cứ khi nào. Xin lưu ý, nếu quý vị chuyển đổi các chương trình hoặc hủy ghi danh, việc đó sẽ không có hiệu lực cho đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp của mình không?
Quý vị có thể giữ lại các nhà cung cấp của mình không?

Nếu quý vị muốn tham gia Cal MediConnect, quý vị phải thấy các nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình. Điều này có nghĩa là quý vị có thể vẫn gặp những nhà cung cấp này vào hôm nay nếu họ tham gia một chương trình Cal MediConnect. Mặt khác, quý vị sẽ cần chọn các nhà cung cấp mới làm việc với chương trình của quý vị – họ là các nhà cung cấp “trong mạng lưới”.

Xin nhớ, nếu các nhà cung cấp của quý vị không thuộc mạng lưới của Cal MediConnect, quý vị luôn có thể cho tiểu bang biết rằng quý vị không muốn tham gia chương trình Cal MediConnect và chỉ chọn một chương trình Medi-Cal cho các dịch vụ Medi-Cal của mình.
Quý vị cũng có thể yêu cầu tiếp tục chăm sóc để vẫn gặp các bác sĩ của quý vị trong một khoảng thời gian sau khi quý vị tham gia một chương trình Cal MediConnect. (Xem bên dưới.)

Nếu các nhà cung cấp của quý vị không làm việc với chương trình Cal MediConnect, nhưng quý vị vẫn muốn tham gia Cal MediConnect thì sao?
Nếu các nhà cung cấp của quý vị không làm việc với chương trình Cal MediConnect, nhưng quý vị vẫn muốn tham gia Cal MediConnect thì sao?

Nếu các nhà cung cấp của quý vị không làm việc cho chương trình Cal MediConnect nhưng quý vị vẫn muốn nhận phúc lợi của Cal MediConnect, quý vị có thể yêu cầu Tiếp Tục Chăm Sóc.

Tiếp tục sự chăm sóc của bác sĩ: Nếu các bác sĩ hoặc chuyên viên hiện tại của quý vị không thuộc mạng lưới của chương trình Cal MediConnect, quý vị vẫn có thể gặp họ tối đa 6 tháng (bác sĩ Medicare) hoặc 12 tháng (bác sĩ Medi-Cal) nếu:

 • Quý vị đang có mối quan hệ với nhà cung cấp của quý vị;
 • Bác sĩ của quý vị sẵn sàng chấp nhận thanh toán từ chương trình Cal MediConnect; và
 • Bác sĩ của quý vị không bị loại trừ khỏi bất cứ chương trình nào vì các lý do chất lượng.

Tiếp Tục Chăm Sóc của Viện Dưỡng Lão: Quý vị có thể ở lại viện dưỡng lão hiện tại của mình theo chương trình Cal MediConnect. Chương trình sức khỏe mới của quý vị phải làm việc với viện dưỡng lão của quý vị, trừ khi viện đó không thuộc mạng lưới của chương trình vì lý do chất lượng.

Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Dài Hạn (Long-Term Supports and Services, LTSS): Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS), Dịch Vụ Cộng Đồng dành cho Người Trưởng Thành (Community-Based Adult Services, CBAS) và Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích dành cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP) sẽ không thay đổi nếu quý vị tham gia Cal MediConnect hoặc nếu quý vị tham gia một chương trình Medi-Cal.

Các nhà cung cấp khác: Tiếp tục chăm sóc không áp dụng với các nhà cung cấp thiết bị, vật tư y tế hoặc đưa đón. Điều này cũng không áp dụng với các nhà cung cấp liệu pháp sức khỏe tại gia hoặc vật lý. [/toggle] [/accordion][accordion multiopen=”true”] [toggle title=”Quý vị cần cân nhắc thông tin gì khác?” state=”closed”] Quý vị cần cân nhắc thông tin gì khác?

Sách Hướng Dẫn của quý vị chứa thông tin về các chương trình mà quý vị có thể tham gia. Hãy gọi đến số điện thoại Dịch Vụ Thành Viên của chương trình Cal MediConnect để hỏi xem bác sĩ hiện tại của quý vị có làm việc với họ không. Nếu quý vị muốn tìm một bác sĩ mới, chương trình có thể trợ giúp.

Hãy gọi đến chương trình Cal MediConnect để đảm bảo rằng chương trình này bao trả cho các thuốc mà quý vị cần dùng. Hãy đảm bảo quý vị có tên chính xác của thuốc kê toa khi liên hệ với các chương trình.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm hoặc nhận trợ giúp ở đâu?
Quý vị có thể tìm hiểu thêm hoặc nhận trợ giúp ở đâu?

Chương Trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) có thể giúp quý vị hiểu những thay đổi này và tùy chọn mới bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị. Hãy gọi số 1-800-434-0222 để thảo luận với người đại diện HICAP, hoặc tìm số điện thoại của HICAP tại địa phương của quý vị ở đây.

Tùy Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe cũng có thể giúp quý vị hiểu về các chương trình Cal MediConnect và Medi-Cal, cũng như giúp quý vị ghi danh vào chương trình mà quý vị chọn. Hãy liên hệ với họ theo số 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Với những người đã ghi danh Cal MediConnect, có Chương Trình Thanh Tra Viên (Ombudsman Program) của Cal MediConnect, chương trình này cung cấp thêm trợ giúp khi giải quyết các vấn đề mà quý vị gặp phải với chương trình sức khỏe của mình. (Quý vị nên gọi điện trước đến chương trình của mình để xem họ có thể trợ giúp không trước khi gọi cho các thanh tra viên.) Hãy liên hệ với họ bằng cách gọi số 1-855-501-3077 (TTY 1-855-874-7914).

Những Điều Quy Vị Cần Biết Về Cal MediConnect
Hãy cập nhật thông tin của quý vị
Thông tin