Hmoob

To read this text in English, hold your mouse over the section of text you want to read. The words will appear in a small box.

Xav tau cov ntaub ntawv sau ua koj hom lus thiab/lossis lwm yam qauv ntawv xws li muab cov ntawv luam tawm kom loj lossis Cov Ntawv Rau Cov Neeg Dig Muag Xuas, thov hu rau Tus Xovtooj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Kev Saib Xyuas Thaum Xub Thawj yog li cas?

Lub xeev qhov kev pab ntawm Medi-Cal thiab tsoom fwv qhov kev pab ntawm Medicare tau sib koom tes tsim cov kev saib xyuas tshiab kom koj tau txais kev saib xyuas kev noj qab haus huv. Qhov kev pab no hu ua Kev Saib Xyuas Thaum Xub Thawj, lossis CCI sau luv luv. Lub homphiaj yog tsim kho kev noj qab haus huv rau cov neeg nyob hauv California uas muaj ob yam kev saib xyuas los ntawm Medicare thiab Medi-Cal, thiab ntau tus neeg uas tsuas muaj Medi-Cal xwb. Qhov kev pab CCI npaj txhawb nqa rau koj ntxiv, koj cov kws khomob thiab lwm tus neeg saib xyuas mob nkeeg.

Qhov kev pab CCI muaj ob feem:

   • Cal MediConnect yuav muab koj cov kev pab ntawm Medicare thiab Medi-Cal los mus tso nrog uake rau hauv ib hom kev npaj saib xyuas kev noj qab haus huv. Hom kev npaj no kuj muab kev pab txog kev thauj mus los thaum mus kuaj mob thiab kuaj qhov muag. Cov kws kho mob ntawm Cal MediConnect thiab lwm tus kws khomob uas raug tso cai yuav ua haujlwm nrog koj kom koj tau txais kev pab khomob thiab tau txais kev saib xyuas rau tom tsev thiab hauv lub zos, hloov rau qhov mus kuaj tom tsev khomob lossis cov kws tu neeg mob tuaj saib xyuas tom tsev.
   • Medi-Cal Qhov Kev Saib Xyuas thiab Kev Pab Txhawb Mus Ntev (MLTSS) yog feem thib ob ntawm qhov kev pab CCI thiab xav kom cov neeg koom nrog rau hom kev npaj Medi-Cal rau lawv cov kev pab ntawm Medi-Cal. Qhov no suav txog cov neeg uas tsuas muaj Medi-Cal xwb thiab cov neeg muaj ob yam kev pab ntawm Medi-Cal thiab Medicare uas xaiv tsis koom nrog Cal MediConnect. Cov kev pab no yog cov kev saib xyuas thiab kev pab txhawb mus ntev (LTSS) thiab cov kev saib xyuas uas Medi-Cal sib koom nrog Medicare pab them nqi. Koj li Medicare yuav tsis hloov yog koj koom nrog ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal.

Tseem tias ib tug neeg twg yuav xaiv Cal MediConnect (sib koom nrog Medicare thiab Medi-Cal) lossis tsuas yog MLTSS xwb (tseem xaiv Medicare li qhov qub thiab xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal), txhua tus neeg yuav tsum koom nrog ib hom kev npaj ntawm cov kev npaj no thiaj li tau txais cov kev pab ntawm Medi-Cal.

Qhov kev pab CCI puas cuam tshuam rau koj?
Qhov kev pab CCI puas cuam tshuam rau koj?

Qhov kev pab CCI tsuas siv tau rau cov neeg nyob ntawm xya lub nroog no xwb:

Los Angeles
San Diego
Orange
San Mateo
Riverside
Santa Clara
San Bernardino

   • Cal MediConnect: Cov neeg feem coob nyob hauv xya lub nroog ntawm qhov kev pab CCI muaj Medicare tag nrho (feem A thiab feem B) thiab cov kev pab ntawm Medi-Cal kuj koom nrog hom kev npaj saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm Cal MediConnect.
   • MLTSS: Cov neeg feem coob uas nyob rau hauv ib lub nroog ntawm xya lub nroog ntawm qhov kev pab CCI thiab tau txais cov kev saib xyuas thiab kev pab txhawb mus ntev (LTSS) yuav tsum koom nrog ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal thiaj li tau txais cov kev pab no. Cov kev saib xyuas LTSS muaj txog Qhov Kev Saib Xyuas Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (MSSP), Cov Kev Saib Xyuas Rau Cov Neeg Loj Nyob Hauv Lub Zos (CBAS), Cov Kev Saib Xyuas Thiab Pab Txhawb Rau Tom Tsev (IHSS), thiab kev tu mob mus ntev.
   • PACE: Yog koj muaj hnub nyoog 55 xyoos lossis tshaj rod saud, thiab xav tau kev pab tshwj xeeb rau tom tsev, thiab nyob rau hauv thaj chaw muaj tus zip codes, tej zaum koj tuaj yeem koom rau hom kev npaj PACE rau cov kev pab ntawm Medicare thiab Medi-Cal.
Puas muaj cov neeg uas tsis tuaj yeem koom nrog Cal MediConnect?
Puas muaj cov neeg uas tsis tuaj yeem koom nrog Cal MediConnect?

Yog muaj, qee tus neeg tsis tuaj yeem koom nrog Cal MediConnect. Koj tsis tuaj yeem koom nrog Cal MediConnect yog koj:

   • Muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos.
   • Yog tus neeg xiam oob qhab.
   • Tau txais kev saib xyuas rau ntawm Lub Chaw Hauv Ib Cheeb Tsam lossis Lub Chaw Saib Xyuas Hauv Lub Xeev lossis los ntawm ibqho kev tso tseg DDS lossis ICF/DD.
   • Tsis tau raws li koj cov nqi sib pab them ntawm Medi-Cal.
   • Muaj Tus Kabmob Raum Qeb Kawg (ESRD), zam rau hauv Lub Nroog Orange thiab San Mateo.
   • Muaj ib feem kev pab ntawm Medicare lossis lwm hom kev pab them nqi saib xyuas kev noj qab haus huv, xws li cov nyiaj so laus, nyiaj qub tug rog lossis tus kheej ntiag tug li nyiaj.
   • Nyob hauv ib lub tsev qub tub rog.
   • Tau txais kev saib xyuas ib ntawm cov kev pab raug zam no: Kev Tu Mob Hnyav Rau Tom Tsev Khomob, Kev Pab Chaw Nyob, Kev Phais Mob Rau Hauv Tsev lossis Kev Saib Xyuas Rau Hauv Tsev thiab Hauv Lub Zos.
   • Puas tau tso npe rau hauv PACE lossis hauv Lub Koom Haum Saib Xyuas Kabmob (AIDS Health Care Foundation).
   • Nyob hauv qee lub zos deb cov zip codes hauv Los Angeles, Riverside thiab San Bernardino.
Koj hom kev xaiv yog dab tsi yog koj twb muaj Medicare thiab Medi-Cal lawm?
Koj hom kev xaiv yog dab tsi yog koj twb muaj Medicare thiab Medi-Cal lawm?

1. Koj thawj hom kev xaiv yog yuav tsum koom rau Cal MediConnect.

   • Koj yuav tau txais koj txhua yam kev pab yav dhau los ntawm Medicare thiab Medi-Cal nyob uake rau hauv ib hom kev npaj saib xyuas.
   • Koj tsuas siv ib daim npav xwb thaum koj mus ntsib thiab muaj ib tug nab npawb hu mus nug xwb, thaum koj muaj teebmeem, thiab thaum koj xav tau kev pab saib xyuas kev noj qab haus huv.
   • Koj yuav tau txais kev pab kuaj qhov muag thiab kev pab thauj mus los tshwj xeeb ntxiv uas tsis muaj nyob rau ntawm Medicare thiab Medi-Cal.
   • Koj tuaj yeem ua haujlwm nrog tus kws pab lis haujlwm uas yuav pab koj teem caij mus ntsib, koj cov ntaub ntawv yuav tshuaj, thiab pab saib xyuas kom koj tau txais kev khomob raws li koj lub siab xav.
   • Koj cov kws khomob ntawm Cal MediConnect, lwm tus kws khomob uas raug tso cai yuav sib koom tes ua haujlwm uake kom koj tau txais kev khomob raws li koj lub siab xav.
     • Yog koj tus kws khomob tsis muaj feem nyob rau ntawm koj hom kev npaj saib xyuas, tej zaum koj yuav tau xaiv ib tug kws khomob tshiab.

    Lwm cov kws khomob yuav tsis hloov xws li cov kev saib xyuas ntawm Medi-Cal xws li Kev Pab Txhawb Rau Tom Tsev (IHSS), Qhov Kev Saib Xyuas Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (MSSP), Cov Kev Saib Xyuas Rau Cov Neeg Loj Nyob Hauv Lub Zos (CBAS), thiab kev tu mob rau tom tsev.

2. Koj hom xaiv yam thib ob yog yuav tsum xaiv koj li Medicare mus ntxiv raws li qhov tamsis no THIAB tsuas tso npe rau ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal xwb.

   • Qhov kev xaiv no yuav ua rau koj tseem siv kojcov nqi saib xyuas ntawm hom kev npaj Muaj Txiaj Ntsig ntawm Medicare lossis Medicare raws li qhov tamsis no thiab kev tso npe rau hauv hom kev npaj ntawm Medi-Cal rau koj cov kev pab ntawm Medi-Cal.
   • Yog koj tseem siv koj li Medicare raws li qhov tamsis no, koj yuav tsum xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal thiaj li yuav tau txais koj cov kev pab ntawm Medi-Cal mus ntxiv. Lub xeev hais kom yuav tsum ua raws li no.

3. Hom kev xaiv thib peb yog yuav tsum tso npe rau Qhov Kev Pab ntawm txhua yam Kev Saib Xyuas rau Cov Neeg Laus (PACE) – hloov rau qhov Cal MediConnect lossis MLTSS.

   • PACE yog ib hom kev xaiv ntawm Medicare thiab Medi-Cal rau cov neeg uas muaj cai tau txais ob yam kev pab thiab cov neeg uas tej zaum xav tau txais kev saib xyuas ntau dua ntxiv.
   • Yuav muaj cai tau txais, koj yuav tsum: muaj hnub nyoog 55 lossis tshaj rod saud, nyob hauv koj lub tsev lossis lub zos uas tau hais tseg, xav tau ib hom kev saib xyuas kom zoo ntxiv thiab nyob hauv thaj chaw ZIP code raug pab raws li hom kev npaj ntawm PACE nrog rau muaj kev qhib tso kev dav.
   • Koj tsuas mus ntsib tau cov kws khomob uas yog cov koom nrog ntawm PACE cov chaw sib koom tes xwb.
   • Thaum peb kuaj xyuas seb koj puas tuaj yeem koom tau qhov PACE, koj yuav tsis tuaj yeem tso npe rau ib hom kev npaj saib xyuas rau ib qho twg tau. Txawm licas losxij, koj yuav tsum xaiv ib hom kev npaj ntawm Cal MediConnect LOSSIS ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal. Peb xav paub txog koj hom kev xaiv rau kis uas koj tsis muaj cai rau PACE.
Koj hom kev xaiv yog dabtsi yog koj tsuas muaj Medi-Cal xwb lossis koj tsis muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj muaj Medi-Cal lawm?
Koj hom kev xaiv yog dabtsi yog koj tsuas muaj Medi-Cal xwb lossis koj tsis muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj muaj Medi-Cal lawm?

Koj yuav tsum xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal thiaj yuav muab kev saib xyuas rau koj qhov Medi-Cal xws li LTSS thiab cov kev saib xyuas uas Medi-Cal sib pab them nrog Medicare. Cov kev saib xyuas LTSS muaj txog Qhov Kev Saib Xyuas Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (MSSP), Cov Kev Saib Xyuas Rau Cov Neeg Loj Nyob Hauv Lub Zos (CBAS), Cov Kev Saib Xyuas Thiab Pab Txhawb Rau Tom Tsev (IHSS), thiab kev tu mob mus ntev.

Yog koj muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj tsis xav mus koom yuav zoo licas?
Yog koj muaj cai rau Cal MediConnect tabsis koj tsis xav mus koom yuav zoo licas?

Koj tsis tas mus koom ib hom kev npaj saib xyuas rau ntawm Cal MediConnect. Yog koj tsis xav mus koom, koj tsis tas yuav ua dabtsi li kom mus txog thaum xa koj tsab ntawv tuaj. Dhau ntawd ces koj yuav tau qhia rau lub xeev tias koj tsis xav mus koom nrog Cal MediConnect. Koj tuaj yeem xa koj Daim Ntawv Foos Xaiv uas tuaj nrog tsab ntawv xa tuaj rov qab mus lossis koj tuaj yeem hu xovtooj mus rau tom Hom Kev Xaiv Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm tus xovtooj 1-844-580-7272 lossis TTY 1-800-430-7077. Thov nco qab ntsoov tias yog koj xaiv qhov no, koj tseem yuav tau xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal rau koj cov kev saib xyuas los ntawm Medi-Cal.

Yog koj koom nrog Cal MediConnect thiab koj ho hloov siab yuav zoo licas?
Yog koj koom nrog Cal MediConnect thiab koj ho hloov siab yuav zoo licas?

Yog koj xaiv qhov sim thov rau txhua yam kev pab ntawm Cal MediConnect thiab tomqab ntawd koj ho hloov siab koj qhov tso npe, koj tuaj yeem hloov hom kev npaj lossis thim qhov tso npe rau Cal MediConnect thaum lub sijhawm twg los tau. Thov nco qab ntsoov tias yog koj hloov hom kev npaj lossis thim qhov tso npe, nws yuav siv tsis tau kom mus txog thawj hnub ntawm lub hlis tom ntej.

Koj puas tuaj yeem tau txais kev saib xyuas ntawm koj cov kws khomob li qhov qub?
Koj puas tuaj yeem tau txais kev saib xyuas ntawm koj cov kws khomob li qhov qub?

Yog koj xav koom nrog Cal MediConnect, koj yuav tsum ntsib cov kws khomob rau hauv cov chaw sib koom tes rau ntawm hom kev npaj saib xyuas. Qhov no txais tau tias koj yuav tau txais kev saib xyuas los ntawm tib co kws khomob li qhov qub raws li qhov koj ntsib hnub no yog lawv yog ib feem ntawm hom kev npaj ntawm Cal MediConnect. Tsis li ntawd ces, koj yuav tsum xaiv cov kws khomob tshiab uas yog cov ua haujlwm nrog koj hom kev npaj saib xyuas – cov neeg no yog cov kws khomob “nyob hauv cov chaw sib koom tes uake”.

Thov nco qab ntsoov tias, yog koj cov kws khomob tsis nyob rau hauv cov chaw sib koom tes uake nrog Cal MediConnect, koj yuav tau qhia rau lub xeev tias koj tsis xav koom nrog ib hom kev npaj ntawm Cal MediConnect thiab koj tsuas xaiv ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal rau koj cov kev saib xyuas los ntawm Medi-Cal xwb.

Koj tuaj yeem thov kom raug saib xyuas los ntawm koj cov kws khomob mus ntxiv rau ib lub sijhawm tomqab koj koom nrog ib hom kev npaj ntawm Cal MediConnect. (Saib hauv qab no.)

Yog koj cov kws khomob tsis ua haujlwm nrog koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect, tabsis koj tseem xav koom nrog Cal MediConnect mus ntxiv yuav zoo licas?
Yog koj cov kws khomob tsis ua haujlwm nrog koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect, tabsis koj tseem xav koom nrog Cal MediConnect mus ntxiv yuav zoo licas?

Yog koj cov kws khomob tsis ua haujlwm nrog koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect tabsis koj tseem xav siv tej txiaj ntsig kev pab ntawm Cal MediConnect, koj tuaj yeem thov Kev Saib Xyuas Mus Ntxiv tau.

Tus Kws Khomob Pab Saib Xyuas Mus Ntxiv: Yog tamsis no koj cov kws khomob lossis cov kws paub saib xyuas tshwj xeeb tsis nyob hauv koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect cov chaw sib koom tes uake, koj tuaj yeem mus ntsib lawv tau ib yam qub mus ntev txog 6 lub hli (Medicare cov kws khomob) lossis mus ntev txog 12 lub hlis (Medi-Cal cov kws khomob) yog:

  • Koj twb sib raug zoo nrog koj tus kws khomob dhau los lawm;
  • Koj tus kws khomob txaus siab lees cov nqi them los tom hom kev npaj ntawm Cal MediConnect; thiab
  • Koj tus kws khomob tsis raug txwv los ntawm hom kev npaj saib xyuas tau zoo.

Lub Chaw Tu Neeg Mob Mus Ntxiv: Koj tuaj yeem raug saib xyuas qhov kev kho tus mob tamsis no mus ntxiv rau tom tsev rau hauv Cal MediConnect. Koj hom kev npaj saib xyuas kev noj qab haus huv tshiab yuav tsum ua haujlwm nrog koj tus kws tu mob rau tom tsev, tshwj tsis yog nws tsis nyob rau hauv hom kev npaj saib xyuas tau zoo ntawm cov chaw sib koom tes uake.

Kev Pab Saib Xyuas thiab Pab Txhawb Mus Ntev (LTSS): Koj Cov Kev Saib Xyuas Thiab Pab Txhawb Rau Tom Tsev (IHSS), Cov Kev Saib Xyuas Rau Cov Neeg Loj Nyob Hauv Lub Zos (CBAS), thiab Qhov Kev Saib Xyuas Ntau Yam Rau Cov Neeg Laus (MSSP) tseem yuav saib xyuas mus li qhov qub raws li qhov tamsis no yog koj koom nrog Cal MediConnect lossis yog koj koom nrog ib hom kev npaj ntawm Medi-Cal.

Lwm Cov Kws Khomob: Qhov kev saib xyuas mob nkeeg mus ntxiv yuav siv tsis tau rau cov chaw muag khoom siv khomob, tsis pab cuam lossis tsis pab thauj mus los. Nws kuj siv tsis tau rau kis pab saib xyuas mob nkeeg rau tom tsev lossis cov kws khomob rau lub cev.

Lwm cov ntaub ntawv uas koj yuav tau saib xyuas txog yog dabtsi?
Lwm cov ntaub ntawv uas koj yuav tau saib xyuas txog yog dabtsi?

Koj Phau Ntawv Qhia muaj cov ntaub ntawv hais txog hom kev npaj uas koj tuaj yeem mus koom tau. Hu mus nug rau koj hom kev npaj ntawm Cal MediConnect tus nab npawb xovtooj Pabcuam Tswvcuab seb koj tus kws khomob tamsis no puas ua haujlwm nrog lawv. Yog koj xav nrhiav ib tug kws khomob tshiab, hom kev npaj no tuaj yeem pab tau koj.

Hu xovtooj mus kuaj xyuas txog hom kev npaj ntawm Cal MediConnect kom paub meej tias nws yeej tiv thaiv txog cov tshuaj uas koj xav tau. Nco ntsoov sau cov npe tshuaj yuav kom raug thaum hu mus rau tom hom kev npaj saib xyuas mob nkeeg.

Koj tuaj yeem tau txais kev pab thiab yuav paub ntau ntxiv txog tej no rau ntawm qhov chaw twg?
Koj tuaj yeem tau txais kev pab thiab yuav paub ntau ntxiv txog tej no rau ntawm qhov chaw twg?

Tuam Txhab Pab Tswvyim Txog Pab Kas Phais Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv thiab Qhov Kev Pab Qhuab Qhia (HICAP) tuaj yeem pab ua kom koj nkag siab txog tej yam pauv hloov no thiab hom kev xaiv tshiab uas sau ua koj hom lus. Hu rau tus xovtooj 1-800-434-0222 mus tham nrog ib tug neeg sawv cev ntawm HICAP, lossis hu mus nrhiav ib tug nab npawb xovtooj rau ntawm koj lub chaw HICAP hauv ib cheeb tsam rau ntawm no.

Hom Kev Xaiv Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tuaj yeem pab ua kom koj nkag siab txog cov kev pab ntawm Cal MediConnect thiab Medi-Cal, thiab pab koj tso npe rau cov kev saib xyuas uas koj xaiv. Hu rau lawv rau ntawm tus xovtooj 1-844-580-7272 (TTY 1-800-430-7077).

Rau cov neeg twb tso npe rau hauv Cal MediConnect lawm, Cal MediConnect muaj ib tug Tub Ceev Xwm Pab Pej Xeem Hais Qhov Tsis Txaus Siab Nrog Tsoomfwv uas muab kev pab tshwj xeeb los pab daws cov teebmeem uas koj ntsib rau ntawm koj hom kev npaj saib xyuas kev noj qab haus huv. (Koj yuav tau hu mus rau koj hom kev npaj saib xyuas xub thawj seb lawv puas tuaj yeem pab tau ua ntej yuav hu mus rau tub ceev xwm.) Hu rau lawv rau ntawm tus xovtooj 1-855-501-3077 (TTY 1-855-874-7914).

Yam Koj Yuav Tsum Tau Paub Txog Cal MediConnect Yog Dab Tsi